Umów się na

#pierwszymontaż

 

Potrzebujesz wsparcia technicznego przy pierwszym montażu sterownika STAG 400 DPI? Napisz do nas i umów się z Regionalnym Doradcą Techniczno – Handlowym. Doradca przeprowadzi Cię przez cały proces montażu. Przed wypełnieniem zgłoszenia zapoznaj się z zasadami programu.

Umów się z doradcą

Umów się z doradcą

Wypełnij formularz kontaktowy  i umów się na #pierwszymontaż. Nasz doradca oddzwoni tak szybko jak to możliwe, by ustalić datę usługi. Nie zapomnij o zaznaczeniu zgód i zapoznaniu się z regulaminem!

  Regulamin Programu Pierwszy Montaż STAG400DPI 

   POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  1. Program Pierwszy Montaż STAG400 DPI organizowany jest przez AC S.A. producenta samochodowych instalacji gazowych, w tym do silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa oferowanych pod marką handlową STAG 400DPI, posiadających homologację nr 67 R01 5753 oraz 110 R-00 5754.
  2. Celem programu jest: 
  • podnoszenie kompetencji technicznych pracowników warsztatów zajmujących się montażem instalacji autogaz i uzyskanie dodatkowego wsparcia producenta marki STAG  
  • rozwój rynku w zakresie montażu instalacji marki STAG dedykowanych do wtrysku bezpośredniego 
  • zwiększenie ilości montaży instalacji marki STAG dedykowanych do wtrysku bezpośredniego  
  • wzrost zysku z montaży instalacji autogaz, dla warsztatu, w porównaniu do aktualnie montowanych rozwiązań wtrysku pośredniego   
  • ocena jakości montaży instalacji marki STAG dedykowanych do wtrysku bezpośredniego  
  • prezentacja i promocja na stronach internetowych i social media, działań związanych z propagowaniem rozwiązań marki STAG dedykowanych do wtrysku bezpośredniego3.W programie mogą uczestniczyć warsztaty  (dalej zwane także „Uczestnikiem programu”) zajmujące się profesjonalnie montażem instalacji autogaz i posiadające min. podstawową wiedzę i praktykę  w tym zakresie.

   4.
   Warsztat przystępuje do programu na zasadzie pełnej dobrowolności i akceptacji niniejszego Regulaminu.

   5.
   Udział w Programie jest bezpłatny i dotyczy pierwszego uruchomienia auta po montażu wraz ze szkoleniem.

   6.
   Program polega na asyście Regionalnego Doradcy Technicznego (dalej „RDTH”) AC S.A. przy pierwszorazowym dokonywaniu przez warsztat montażu instalacji autogaz STAG400 DPI.  W ramach asysty (wsparcia technicznego) RDTH sprawdza kompletację i poprawność wykonanego przez warsztat montażu przed pierwszym uruchomieniem i kalibracją. Ponadto,  dniu wizyty uruchomieniowej przedstawiciel AC S.A. przeszkoli wskazanych przez właściciela warsztatu pracowników z zakresu montażu, regulacji i serwisu instalacji STAG400 DPI. Dopuszczone do udziału w szkoleniu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

   7.
   Aby przystąpić do programu, warsztat zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza, dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.pierwszymontaz.pl.

   8.
   Po pozytywnej weryfikacji i kwalifikacji do programu warsztat otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem uczestnictwa w programie, na podany przy rejestracji adres email.

   9.
   Termin montażu zostaje ustalony indywidualnie z każdym warsztatem, po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa w programie. Ustalenie terminu montażu następuje przez kontakt bezpośredni pracownika AC S.A. z Warsztatem.

   10.
   AC S.A zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w programie, na etapie zgłoszenia, bez podawania jej przyczyny.

   11.
   Informacje przekazane przez RDTH w trakcie programu mają charakter edukacyjny i służą wsparciu warsztatu w samodzielnym zdobywaniu Klientów i zwiększaniu ilości montaży STAG400DPI.

   12.
   Udział w programie oznacza pełną akceptację Regulaminu i obowiązek przestrzegania jego postanowień.

  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI MONTAŻU OBJETEGO PROGRAMEM  

  1. W programie uczestniczą tylko montaże z pełną kompletacją STAG (sterownik, reduktor, wtryskiwacze). Istnieje możliwość indywidualnych odstępstw, w przypadku braków, w ofercie produktów dostarczanych  przez AC, w tym  przypadku zachodzi potrzeba konsultacji i potwierdzenia przez RDTH możliwości zastosowania danego podzespołu innego producenta.
  2.  Warsztat samodzielnie pozyskuje klienta oraz  podzespoły na montaż STAG400 DPI.
  3. Auto wytypowane do montażu musi być wyposażone w silnik zgodny z LISTĄ KODÓW SILNIKÓW.
  4. Po stronie warsztatu leży obowiązek weryfikacji aktualności polisy OC, jak również ważności wymaganego przepisami badania technicznego.
  5. Odpowiednio wcześniej, warsztat zobowiązany jest do zapoznania się z aneksem dotyczącym montażu instalacji STAG400 DPI, jak również dodatkowymi dostępnymi materiałami i wytycznymi dotyczącymi montażu.  

   Sterownik Stag 400 DPI – podstawy działania systemu. Cz.1

   Sterownik Stag 400 DPI – podstawy działania systemu. Cz.2

  6. Przed montażem warsztat zobowiązany jest do wcześniejszej niż w dniu montażu, diagnostyki silnika na zasilaniu benzyną.
  7. Kontroli wymagają:  
  • wartości korekt paliwowych odczytane przy użyciu testera diagnostycznego  
  • sprawdzenie poprawności działania podzespołu sonda lambda  
  • obecność kodów błędów w sterowniku silnika8. W dniu umówionej wizyty uruchomieniowej, montaż instalacji musi być ukończony i kompletny, a zbiornik LPG zatankowany minimum do ¼ jego pojemności. Dodatkowo instalacja musi być poddana próbie szczelności.

   9. AC S.A. nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego przygotowania warsztatu do montażu objętego programem. AC S.A. nie odpowiada również za ewentualną niemożliwość wykonania przez RDTH asysty, gdy wynika to z przyczyn zależnych od warsztatu (np. brak odpowiedniego wyposażenia warsztatu).

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  1. Warsztat jest odpowiedzialny względem właściciela pojazdu za wady i nieprawidłowości w wykonaniu montażu. Z tytułu udzielonej warsztatowi w ramach programu asysty, AC S.A nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za sposób i jakość usług montażu instalacji autogaz przez Uczestnika programu.   Każdy warsztat uczestniczący w programie prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko. AC S.A. nie ponosi także odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich ani za skutki wynikające z działania siły wyższej.
  2. Po zakończonym montażu warsztat zobowiązany jest do wypełnienia przesłanej w formie elektronicznej ankiety.
  3. Po wypełnieniu ankiety i pozytywnej opinii RDTH, nadzorującego montaż, firma AC S.A. wyda warsztatowi certyfikat uczestnictwa w programie „Pierwszy Montaż STAG400-DPI”. Dane do certyfikatu, który otrzymuje Uczestnik programu pobierane są z formularza rejestracyjnego.
  4. Warsztat uczestniczący w programie ma prawo po jego zakończeniu do dalszego korzystania z pomocy realizowanej przez Dział Wsparcia Technicznego tel +85 743 81 54 lub RDTH przeprowadzającego szkolenie. W przypadku korzystania ze zdalnej pomocy jest ona bezpłatna. W przypadku konieczności podjęcia przez RDTH dodatkowych interwencji w siedzibie warsztatu, AC S.A. może obciążyć warsztat ustalonym obustronnie wcześniej kosztem, analizując indywidualnie poświęcony czas i koszt dojazdu.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 09.05.2022 r. i  może być przez AC S.A. w  każdej chwili zmieniony.
  6. Właściwym w sprawie rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby AC S.A.

  7. Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.pierwszymontaz.pl może też zostać dostarczony nieodpłatnie Uczestnikowi programu drogą elektroniczną na jego żądanie lub może być samodzielnie pobrany  przez Uczestnika.
  8. Zmiany Regulaminu nie wymagają indywidualnego powiadomienia Uczestników programu i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu.